UMUT KERVAN' İNSANİ YARDIM VE EĞİTİM KÜLTÜR
VAKFI SENEDİ

 

VAKIF:

Madde 1-Vakfın adı" Umut Kervanı insani Yardım Ve Eğitim Kültür Vakfı"dır. Vakfın kısa adı "Umut Kervanı Vakfı" olup vakıf senedinde, yazışmalarda ve sosyal alanda bu kısa adı Kullanılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Çınar mah. Fatih Cad. no:41-A'dır. ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3-vakfın gayesi ihtiyaç sahibi insanlara ve yetimlere eğitim sağlık, geçim, iaşe, sosyal, ekonomik, sanat, kültürel alanlarda, maddi, manevi destekler ve yardımlarda bulunmak. Ülkemize nitelikli, sağlıklı, üretken, manevi ve dini değerleri sahiplenen insan gücü yetiştirmek. İnsanların temel hak ve hürriyetlerini ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak. İnsanların tabii ve temel haklarını, haysiyet, adalet ilkeleri ve tabii hukukla bağdaşmayan ekonomik, sosyal, psikolojik, hukuki, kültürel, dini, ahlaki değerlerle eğitim haklarına yönelik engellerin kaldırılması, mağdur, Mazlum ve muhtaç fertler ve aileler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması konusunda gerekli yasal mücadelenin verilmesi, tabii afetler ve savaş mağdurlarının sosyal yaralarının sarılması, ihtiyaçlarının temin edilerek giderilmesi, iaşe ve ibatelerinin sağlanması.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4-

1-İlgili mevzuat çerçevesine yetim, fakir, muhtaç ve bedensel engellilerin iaşe ve ibatelerini temin etmek maksadı ile aşevi, barınma evleri, pansiyon v.b.gibi tesisler açar, işletir, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere maddi-manevi destek olur

2-İlgili mevzuat çerçevesine eğitim ve öğretim konusunda her kademede okul öncesi eğitim yuvaları,ilk ve orta öğretim, fakülte, üniversite, akademi, enstitü, teknik okullar v.b.gibi yüksek eğitim ve öğretim kurumları öğrenci yurtları, öğrenci evleri, dershaneleri etüt merkezleri, lisan eğitim merkezleri açar, işletir. Benzer amaçlı vakıf ve derneklere maddi-manevi destek olur. Okulunu, eğitimini ve öğretimini bırakmışlara destek vererek dışarıdan eğitimini tamamlamasına yardım eder.

3-İlgili mevzuat çerçevesine yetim, fakir, muhtaçlara sağlık konularında problemlerin' çözmek amacı ile her türlü klinik, tıp merkezi, sağlık ocağı ve hastane açar, işletir ve benzer amaçlı vakıf ve derneklere maddi manevi destek olur.

4-İlgili mevzuat çerçevesine fakir ve muhtaçlara ekonomik yardım, öğrencilere burslar ve eğitim yardımları verir. İnsanların kültürel eğitim ve öğretimlerini geliştirmeleri için her türlü kursları, kütüphaneleri, bilgi evlerini açar, işletir ve benzer amaçlı vakıf ve derneklere Maddi manevi destek olur.

5-ilgili mevzuat çerçevesinde milli, manevi ve dini değerlerin korunması, öğretilmesi, sahiplenilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bunun eğitim ve öğretim kurumları, kurslar, yurtlar, bilgi evleri gençlik ve kadın merkezleri yetimhaneler sığınma evleri kurar. İşletir yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere Maddi-manevi destek olur.

6-İlgili mevzuat çerçevesine tutuklunun, hükümlünün ve ailelerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla maddi ve manevi yardımlarda bulunur. Yurt içindeki ve Yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere maddi-manevi destek olur

7-İlgili mevzuat çerçevesine toplumun camii ve mescit ihtiyacını karşılamak amacıyla cami ve mescid yapımı, onarımı yapar ve destek olur, Ayrıca Kuran kursları ile dayanışma ve yardımlaşma içinde olur. Yasal prosedürler çerçevesinde Kuran kursu açar mevcutlara yardımcı olur, onarımında destek olur.

8-İlgili mevzuat çerçevesine toplum içinde oluşan kin, düşmanlık gibi konularda arabuluculuk yaparak toplumsal barışı sağlamaya çalışır.

9- İlgili mevzuat çerçevesine doğal afet durumlarında arama ve kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak, bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama ve kurtarmaya katılacak kişilere yurtiçinde ve yurtdışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak.

10- ilgili mevzuat çerçevesine benzer amaçlarla kurulmuş olan yurtiçindeki ve yurtdışındaki vakıf ve dernekler ile işbirliği yapar, platform oluşturur ve iştirak edebilir.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇIN YAPABİLECEĞİ İŞ VE iŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükuna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa özgülenen 65,000 TL’dir.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan 5 kişi ile sonradan seçilen kişilerden oluşur. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9-Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf  iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yandan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulun üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 4 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve  ilanını Sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

J) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

1) ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞI YERLER:

Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal varlığı mütevelli heyetinin belirleyeceği benzer amaca hizmet eden bir vakfa veya derneğe devredilir. Ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

1-Abdulhalim VELİOĞLU
2- Cemal ÇINAR
3- Sabahattin UGAR
4- Şükrü KELEŞ
5-ABDULBARİ ÇELIK

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

 

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur. Vakfın kuruluş aşamasındaki resmi işlemler için Sabahattin UGAR ve Şükrü KELEŞ beraber veya ayrı ayrı tam yetkilidirler.